O Kołach Gospodyń Wiejskich

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania

Sformalizowanie działalności koła daje organizacji dużo korzyści. Przede wszystkim ją upodmiotawia i daje możliwości starania się o środki zewnętrzne na działalność czy rozwój koła. Rejestracja koła oznacza też konieczność prowadzenia dokumentacji, a także szereg obowiązków sprawozdawczo-księgowych. Na szczęście przejście przez biurokrację ułatwiają instytucje, publikujące różnego typu poradniki, pomagające przejść przez wszystkie obowiązki rejestracyjne czy sprawozdawcze.

Koła Gospodyń Wiejskich mają zasadniczo 3 najpopularniejsze możliwości rejestracji swojej działalności.

  • stowarzyszenie / stowarzyszenie zwykłe
  • kółko rolnicze
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW

KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze

Podstawową kwestią o której warto powiedzieć jest możliwość otrzymania jednorazowej dotacji na działalność Koła z ARiMR, nawet do 5 tys. zł. Istnieje jednak ważne obostrzenie- dotację może otrzymać tylko jedno koło z terenu poszczególnej wsi, w związku z tym warto sprawdzić czy ktoś z naszego terenu już się zarejestrował i ewentualnie zdecydować czy to właśnie ta forma rejestracji będzie dla nas najkorzystniejsza. Rejestracja w krajowym rejestrze daje możliwość starania się o inne środki zewnętrzne.

KGW jako stowarzyszenie

Do założenia którego potrzeba 7 osób, które są obywatelami polskimi i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym źródłem dochodów stowarzyszenia są składki członkowskie. Stowarzyszenie może ubiegać się o pomoc publiczną, tj. dotacje z budżetu państwa i z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć zaliczanych do zadań własnych państwa albo samorządu. Przyjmować może darowizny, spadki i zapisy, prowadzić działalność gospodarczą i z tego tytułu również uzyskiwać przychody. Ponadto stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i otrzymywać odpis podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1%.

KGW jako stowarzyszenie zwykłe

To uproszczona wersja stowarzyszenia rejestrowanego. Do powołania go wystarczą 3 osoby, które uchwalą regulamin, który będzie zawierał nazwę, cel, siedzibę, osobę wybraną do reprezentowania stowarzyszenia oraz teren działalności. Stowarzyszenie zwykłe rejestrowane jest nie w sądzie, a przez Starostę. Może być przekształcone w stowarzyszenie rejestrowane pod warunkiem posiadania 7 członków.

KGW jako kółko rolnicze

Posiada demokratycznie wybierane władze i działa na podstawie statutu. KGW – kółko rolnicze podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS). Z chwilą takiej rejestracji otrzymuje osobowość prawną. KGW jako kółko rolnicze może prowadzić działalność gospodarczą na warunkach dotyczących spółdzielni kółek rolniczych. Może więc być założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego. Powołanie spółdzielni wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Możliwe źródła finansowania KGW jako kółek rolniczych to: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, odsetki od lokat bankowych, dochody z działalności odpłatnej, dochody z działalności gospodarczej, odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dla organizacji pożytku publicznego).