O Kołach Gospodyń Wiejskich

Jak założyć Koło?

Koło zarejestrowane w krajowym rejestrze ARiMR

 

Sposób założenia:
min. 10 osób (muszą zamieszkiwać wieś, w której rejestrowane jest koło oraz muszą mieć ukończone 18 lat) uchwala statut i wybiera Komitet Założycielski.

 

Komitet założycielski składa do biura powiatowego ARiMR wniosek o wpis koła do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. We wniosku musi znaleźć się m.in. lista założycieli koła, ich oświadczenia o woli wejścia w skład nowego koła oraz o miejscu zamieszkania; adres do korespondencji; podpisy założycieli oraz informacje o osobach, które mogą reprezentować koło.

Stowarzyszenie rejestrowe

 

Sposób założenia:
min. 7 osób (Walne Zgromadzenie) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną, ustala statut.

 

Zarząd wypełnia niezbędne dokumenty do rejestracji, a następnie składa je w KRS. Stowarzyszenie może działać z chwilą rejestracji, natomiast osobowość prawną otrzymuje po zatwierdzeniu dokumentów przez Sąd.

Stowarzyszenie zwykłe

 

Sposób założenia:
min. 3 osób (Zebranie Założycielskie) uchwala regulamin i wybiera osobę reprezentującą Stowarzyszenie.

 

Reprezentant Stowarzyszenia wypełnia niezbędne dokumenty i składa je w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce działalności Stowarzyszenia. Starosta weryfikuje dokumenty ze względu na zgodność z prawem i ewentualnie rejestruje je w ciągu 7 dni.

KGW jako Kółko Rolnicze

 

Sposób założenia:
min. 10 osób (z czego przynajmniej 8 musi prowadzić gospodarstwo rolne jako właściciele, posiadacze lub użytkownicy) uchwala statut i wybiera Komitet Założycielski.

 

Reprezentant Stowarzyszenia wypełnia niezbędne dokumenty i składa je w KRS. Sąd po weryfikacji dokumentów rejestruje Kółko Rolnicze.